EMÜ KÜS Kodukord

EMÜ KÜS kodukord
29.09.2010

I Juhatuse koosseis ja ülesanded

1. Juhatusse kuuluvad:
1.) juhataja:
2.) sekretär;
3.) juhatuse liige (1 või 3).

2. Juhul, kui viieliikmelist juhatust kokku ei saada, moodustatakse kolmeliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad juhataja, sekretär ja üks (1) juhatuse liige.

3. Juhatuse ülesanded on:
3.1. üldkoosoleku kokkukutsumine ja läbiviimine, otsuste täideviimine ja Seltsi tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal;
3.2. majandustegevuse aastaaruande koostamine ning üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;
3.3. vajadusel raamatupidaja ja veebihaldaja määramine. Raamatupidajale antakse allkirjaõigus juhatuse otsusega;
3.4. juhatuse pädevusse kuuluvad kõik muud küsimused, välja arvatud need, mis kuuluvad üldkoosoleku pädevusse.
3.5. vastutada seltsi arendustegevuse eest (pikaajalised projektid, organisatoorsete oskuste arendamine, väljasõitude ja koolituste korraldamine);
3.6. vastutada seltsi kultuurilise tegevuse eest (meelelahustuslikud projektid, matkade ja talgute korraldamine).

4. Juhatuse liikmetel on õigus valida eelmise juhatuse koosseisust nõunik, kelle roll on oma eelnevate kogemuste põhjal uuele juhatusele nõu anda. Nõunik valitakse üks kord kuueks (6) kuuks.

5. Juhatuse liikmete vastutusalasse kuulub:
5.1. juhataja
1.) juhatab juhatuse koosolekuid ja üldkoosolekuid;
2.) arendab välissuhteid ja on Seltsi esindusisik;
3.) vastutab Seltsi üldise tegevuse ja jätkusuutlikkuse tagamise eest;
5.2. sekretär
1.) korraldab ja hoiab arvel Seltsi kirjavahetust;
2.) protokollib koosolekuid ja edastab protokollid listi 3 päeva jooksul peale koosolekut;
3.) peab arvestust Seltsi liikmete kohta ja ajakohastab nende kohta käivat infot kodulehel;
4.) vastutab liikmemaksu kogumise eest;
5.) teavitab liikmeskonda ja avalikkust Seltsi poolt korraldavatest üritustest, projektidest ning koosolekutest
5.3. Juhatuse liige:
1.) vastutab koos juhataja ja sekretäriga seltsi juhatuse ülesannete (vt punkt 3) ja seltsi tegevuskava koostamise ja elluviimise eest.

6. Juhatuse liikme ülesannete delegeerimise üle otsustab juhatus juhatuse liikme avalduse alusel, milles on ära toodud:
1) delegeerimise põhjus,
2) delegeeritava nimi,
3) delegeerimisperiood;
4) delegeeritava nõusolek.


II Raamatupidaja ja veebihaldaja ülesanded

1. Raamatupidaja:
1.1. hoiab korras raamatupidamise;
1.2. koostab majandusaastaaruandeid;
1.3. järgib raamatupidamise kohta käivaid seadusi.

2. Veebihaldaja:
2.1. vastutab kodulehel oleva info aktuaalsuse ja ajakohasuse eest;
2.2. vastutab Seltsi tegevuste kajastamise eest kodulehel;
2.3. on Seltsi listi haldajaks.


III Üldkoosolek

1. Üldkoosoleku pädevuses on:
1.1. põhikirja muutmine;
1.2. juhatuse valimine;
1.3. Seltsi nime muutmine;
1.4. Seltsi tegevuse reorganiseerimine, ühinemine, jagunemine või likvideerimine;
1.5. Seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjadega sooritatavate tehingute otsustamine;
1.6. sümboolikat puudutavad küsimused;
1.7. juhatuse ja Seltsi projektide tegevusaruannete kinnitamine;
1.8. tegevusplaani ja majandusaastaaruande kinnitamine;
1.9. järgmise üldkoosoleku aja kindlaks määramine.

2. Sügisesel üldkoosolekul:
2.1. kinnitatakse majandusaasta aruanne;
2.2. kinnitatakse liikmemaksu suurus ja maksmise tähtajad jooksvaks majandusaastaks;
2.3. kinnitatakse aasta tegevusplaan;
2.4. kinnitatakse aasta eelarve;
2.5. antakse ülevaade Seltsi tegevusest möödunud õppeaasta jooksul.

3. Kevadisel üldkoosolekul:
3.1. valitakse uus juhatus, kes astub ametisse jooksva aasta 1.septembril.


IV Liikmemaksu maksmise kord

1.Liikmemaks tuleb tasuda Seltsi kontole.

2. Sügissemestril liikmeks astunud tasuvad liikmemaksu täies ulatuses, kevadsemestril liikmeks astunud pooles ulatuses.


V Ürituste eestvedajate õigused ja kohustused

1. Ürituste eestvedajal on õigus:
1.1. kaasata korraldamisse teisi Seltsi liikmeid;
1.2. pidada ürituse korraldamisega seotud koosolekuid Seltsi ruumides;
1.3. pöörduda nõu ja abi saamiseks juhatuse poole;
1.4. taotleda ürituse korraldamiskulude kompenseerimist Seltsi poolt.

2. Ürituse eestvedajal on kohustus:
2.1. teavitada juhatust ürituse korraldamise alustamisest;
2.2. esitada juhatusele ürituse kohta aruanne 1 kuu jooksul peale ürituse lõppemist;
2.3. säilitada raamatupidamise jaoks üritusega seotud kuludokumendid;
2.4. kuludokumentide puudumisel tasuda puuduv summa.