PKI Avatud Ruum 2 - 3.04.08

Juba teist korda toimus KÜSi ja põllumajandus- ja keskkonnainstituudi (PKI) koostööl instituudi erinevatele osapooltele mõeldud ühine arutelu. Kohal käis kokku 30 inimest, nende nimekirja ning kokkuvõtet aruteludest või näha Ürituste alamlehelt.

Kus/millal on aktiivsed tudengid? (11)
Algataja: Piia Ots
Osalejad: Kadri Kalle, Iris Jägel, Terje Ong, Sirje Pärismaa, Helen Jors, Illar Lemetti, Christina Birnbaum, Elen Peetsmann, Merle Ööpik
Arutelu:
- Seltsis (1)
- tudengid ei taju, et see on vajalik
- vanasti oli kursusevaheline suhtlemine suurem
- tööl
- kodus – telekas
- ei saa toetust, tagasisidet
3+2 süsteem:
o Lõputöö
o Füüsiliselt pole võimalik
o õppetöö
Info üleküllus:
o E-mail
o plakatid
- Puudu inimlik suhtlemine
- Ei olnud vanasti telefoni – tudengid käisid teatud kohtades
- 0A14 – uutes seltside ruumides
- Vajadust pole – teatakse, et on aktivistid
- Aktiivsed tudengid on lainetena
- Isemõtlemist pole, tudengid tahavad puust ja punaseks
- Pole huvi – tudengitele oluline vaid PABER
- 1 kursusest alates tudengeid projektidesse kaasata (2)
- Rebastepeod
- Kaugus – Eerika
- Aktiivsed tudengid saavad positiivset tagasisidet, võetakse vastu
- Koolilehele peaks rohkem promo tegema
- Tutvustus, sisseelamine seltsidesse
Miks me oleme?
- inimloomus
- igav on muidu
- kambavaim, sõbrad, koostegemine
- patriotism
- motivatsioon
- missioonitunne
- mõtlematus (nipiga)
- kontaktid
Kuidas aktiivseid tudengeid leida?
- leebe vastuvõtt
- aasta tehija valitakse – saab midagi selle eest (1)
- aasta uus tegija (2)
- motivatsiooni ja tunnustust peaks jagama
- innovatiivsete asjade konkurss (õppejõud + tudengid) = produktid, mis lähevad tootmisele (1)
- otse suhelda
- AR: installatsioonid, segagrupid – erinevad kursused koos
- Aktiivsed saavad teadmisi, mida koolist ei saa
- Kampaania „Oleme ülikoolis” (1)
- Ülikooli panustamine „ülikool on MINU nägu” (1)
- Katastroofiolukorda on vaja – siis asjad liivad võib-olla
- Mitu korda värbamist teha
- Privileer olla aktiivne

Kas ja kuidas oleks vaja muuta õppekorraldust paremaks? (17)
Algataja: Aija Kosk
Osalejad: Kerda Kübarsepp, Evelin Aavik, Sirli Pehme, Monika Suškevics, Teele Nigola, Marika Lillemets, Helen Liiva, Alar Astover, Kadri Kalle, Helen Jors, Toomas Tõrra, Merle Ööpik
Arutelu:
Intevsiivkursused planeerida pikemalt ette, et oleks võimalik osaleda.
- Tunniplaan & tähtsad kuupäevad peaks varakult (~2 nädalat)
o lõputöö kaitsmine (~0,5 aastat)
o sügise ajad septembris
o kevadised ajad veebruaris

- Lõputööde juhendid kättesaadavad
- Tähtaegadest kinnipidamine on nii üliõpilaste kui ka õppejõudude auasi.
- Kas BA teemal on reaalne väljund ja seotus teiste osak. projektidega. (2)
- Juhendite täiendamine ja parandamine
- Akadeemiline kirjaoskus varem kui BA töö koostamisel  seminar I kursusel. (5)
- Kommunikatsiooni parandamine.
- Õppeaine kava kohe õppeaine 1. loengus. (2)
- Õppejõududele koolitus ÕIS-i kasutamisest.
- Motiveerida õppejõude tagasisidet andma.
- Kursuse juhendaja, kes suunaks õpilaseüliõpilaseks (1)
- Parandada, täiendada tuutorite süsteemi, et muuta õpilane üliõpilaseks.
- Tunniplaan tudengisõbralikumaks logistilisest seisukohast.
- Tunniplaan loogilisemaks & kompaktsemaks. (2)
- Väljaspool sessi toimuvad eksamid tuleks kooskõlastada ka teiste õppejõududega.

Sisekommunikatsioon (11)
Algataja: Thomas Leydier
Osalejad: Ain Järvalt, Veljo Kimmel, Illar Lemetti, Steffen Noe, Toomas Tõrra, Lea, Uko, Sirje Pärismaa, Mait Klaassen, Kadri Kalle, Marika Lillemets
Arutelu:
Mailing listid (temaatilised, valikulised) (1)
Internet ->
PKI website (teha dünaamilisemaks sisesuhtluseks – väline võib olla staatiline)
- temaatiline kokkusaamine (töötajad + tudengid)
- PKI püha  ei tööta, viad tutvud, suhtled teistega
- Avatud uste päev EMÜ/PKI enda töötajatele (4)
- Kodulehele rohkem teadusinfot (1)
- Teadusseminaride info levitamine (1)
- PÕKK – üliõpilaste suhtlus
- Kursameilid kodulehele (tuutorid teevad ühtsed, toimivad uutele)

PKI ÜN ehk PÕKK (14)
Algataja: Evelin Aavik
Osalejad: Christina Birnbaum, Mait Klaassen, Elen Peetsmann, Kerda Kübarsepp, Toomas Muru, Teele Nigola, Marika Lillemets
Arutelu:
mis on PÕKKI ülesanded:
- kommunikatsioon – ühtsete arvamuste kujundamine
- tudengi huvide esindamine
tegevuskava:
- rebaste värbamine, sissejuhatamine ülikooli
- nõukogu moodustamine! Põhikiri, koosseis
- kirjutammata reeglid õppejõududega
- ühistund instituudi erialadega
- õppekvaliteet, avatud ruum (1)
- akrediteerimine (endale ka!) 2-3 a. tagant (1)
- konsultatiivkogu (õppejõudude – tööandjatega) (1)
- infotund bak-mag-dok
- pidu (1)
- koduleht, list

Tagasiside (aktiivus) õppetöös tudengilt (7)
Algtaja: Veljo Kimmel
Osalejad: Aija Kosk, Marika Lillemets, Monika Suškevičs, Helen Liiva, Elen Peetsmann
Arutelu:
- kirjalikud küsimused (anonüümsed)
- kirjalik küsitlus tunni lõpus, mis meelde jäi
- loengu keskel küsimused
- grupitööd
- aine keerukusega seotud (häbenemine)
- õppetöö vormi küsimus (rohkem seminare jms) (2)
- lõpuhindeks vajalik tegevuste jagamine kursusesse
- algkursused baasainetesse (matemaatika)
- tudengitel kokkuvõte loengust

EMÜ sees keskkonnasäästlikud hoiakud ja käitumine (32)
- teadustöös
- õppetöös (1)
- igapäevatoimetustes

Algataja: Tõnu Mõistus
Osalejad: Iris Jägel, Kadri Kalle, Sirli Pehme, Merle Ööpik, Illar Lemetti, Sirje Pärismaa, Ain Järvalt, Kerda Kübarsepp
Arutelu:
- kontroll VEE kasutamise üle (1)
- PUUDUB EESTVEDAMINE – pole kellegi MURE
- Praktiline asi aruteluks õppetöös ja reaalne kasutamine, nt ökokaardistamine
Jäätmete sorteerimine (4)
- Paberi taaskasutamine
- Kompostimine -> TIKREID KÕIGILE
Keskkonnajuhtimise süsteemi loomine EMÜs (Katrin Kreegimäe, Ants Tammepuud teevad) (1)
Remondi materjalidde TERVISLIKUD VALIKUD = õppekeskkonna loomine, akadeemiline lamamine
Mida peale hakata Metsamaja koridoridega: tudeng tahab saada 220 V KOHE (3)
- Töökohad koridoridesse
Vanad OLIJAD peavad uutele looma õppekeskkonna, mille kaudu saame teadvustada KESKKONNA SÄÄSTLIKKUST
- Rattaparklad (2)
- Prügi sorteerimise korraldamise korraldamine – lukust lahti prügikastid
- Energia kokkuhoid igal sammul
- Muruväljakuid ei pea NIITMA ja seda lärmi taluma audikas.
- MAHEÕUNAD sööklatesse Pollist (1)
- Paberi kokkuhoid igal tasandil kontrolli alla!!! (1)
- POLE PRÜGIKASTE !?!?
- Jalakäijate tunnel Tallinna mnt ületamisel
- Kasvatame Maaülikoolis MAHETUDENGEID (4)
Mida tuleb teha, et EMÜ oleks rohelisem?
Tuleb koolitada: (2)
- Õppejõude
- Koristajaid
- Üliõpilasi
- Ülikoolide teenuste pakkujaid (sööklate personal ja juhtkond – TERVISLIKKU TOITU !!!) (1)

PKI tööandjana (13)
Algataja: Illar Lemetti
Osalejad: Sirli Pehme, Elen Peetsmann, Evelin Aavik, Helen Liiva, Helen Jors + õiged inimesed
Arutelu:
- vajalik parem ülevaade pakutava töö tegelikust sisust (1)
- olemasolevate pakkumiste (võimaluste) aktiivsem tutvustamine (1)
- parim reklaam on innustunud õppejõud (2)
- õppejõudude (tegevuste) tutvustamine – sügisene piknik (1)
- kursuse juhendaja (sideme loomine instituudi ja üliõpilaste vahel) (5)
- kutsuda üliõpilased PKI visioonikonverentsile (3)
- üliõpilastelt ettekanne (Elen)

PKI ühised kokkusaamised (perioodiline avatud ruum) (14)
Algataja: Kadri Kalle
Osalejad: Toomas Muru, Toomas Tõrra, Veljo Kimmel, Aija Kosk, Merle Ööpik
Arutelu:
- avatud ruum võiks olla kord semestris, kindlal kuupäeval, mis on teada semestri algul
- pigem kord aastas, ja konkreetsetel teemadel tihedamini
- avatud ruum võiks olla sees tunniplaanis
- kes vastutaks läbiviimise, toimumise eest?
- Äkki ei peakski koguaeg suhtlema?
- Mingi muu vorm peale arutelu?
- Talgud, vabam õhkkond (korraldus külakorras, tudengid ja õppejõud vaheldumisi korraldavad) (2)
- Suhtlus listis, listiga liitumine
- Spordipäevad (teistsugused alad, mitte klassikaline sport, huumor) (2)
- PKI/EMÜ tööbörs (pakkujad + tahtjad) (2)
- Instituudi sisene essseede, „teadustööde”, üliõpilastööde võistlus, PKI blogi, innovatsioon PKI’s -> võistlus (nt parim leiutaja) (3)
- Sport + arutelud + hariv diskussioon
- Ühised üritused põhitöö (loengu, seminari) raames

Kuidas PKI erialade vahelisi seoseid võimendada ja suhtlemist suurendada? (7)
Algataja: Tõnu Mõistus
Osalejad: Alar Astover, Piia Ots, Kerda Kübarsepp, Iris Jägel, Aija Kosk
Arutelu:
Milliseid seoseid üldse VÕIMENDADA?
- õppetöö välised
- õppetööga seotud
- looduskeskkonna taust sarnane
o Keskkonnakaitse
o Agronoomiline mõju
- projektid ja teadustööd
Ülikooli territoorium võiks olla ÜLIÕPILASTE JAOKS VÕISTLUSVÄLI, kus eksponeeritakse kõiki oma töid ja tegemisi. (1)
Üliõpilastel vaja omavahelist jõukatsumist
Lepime kokku, et õppejõud pole omavahel konkurendid ja töökoha pärast VÕITLEJAD.
- iga uue õppekava puhul toimub ülikooli peal AVALIKUSTAMINE.
Projektide ja taotluste esitamine, tegemine
Kuidas üldse saadakse omavahel tuttavaks? Kuidas seda teadlikult toetada?
Teha ÜHISEID õppeprojekte, kus saadakse kokku erinevate erialade inimestega.(5)
- See võiks olla õppekava kohustuslik osa.
- TAHAN SEDA TEHA! Iris 
Kaasata üliõpilasi õppekavade koostamisel
Vajalik VIHJE E-POSTKAST üliõpilaste ja JUHTKONNA(de) vahel.
TAHAN ÖELDA OTSE NÄKKU õppejõule mis mäda ja TAHAN MUUTUST ja hoolimist minust. (1)

Tudengite puudulik praktiline kogemus (7)
Algataja: Toomas Tõrra
Osalejad: Evelin Aavik, Kadri Kalle, Kerda Kübarsepp
Arutelu:
Kust saada erialast praktikat?
- Võimalus osaleda katsejaamade töös
Kohustuslik praktika
- Leida praktika pakkujad
- Pakkuda praktilisi koolitusi (1 päevaseid) (3)
o Kas õppehoones
o Või väljasõit hoonesse

Roheline maja (17)
Algataja: Illar Lemetti
Osalejad: kõik
Arutelu:
- taastuvate loodusressursside looduskeskus
- vihmavee kasutamine (vihmavee kogumise süsteem) (nt. energia kogujana) (2)
- energia kokkuhoid (passiivmaja)
- kompleksne lähenemine
- põhiehitusmaterjal
- lokaalne energiatootmine
- ruumide paindlik kasutamine
- kontroll õhu, valguse ja veekasutuse üle
- murukatus ja veesilm
- kõik lahendused peavad olema kasutatavad õppevahendina (6)
- mahesöökla
- efektiivne ruumikasutus (sh sotsiaalne suhtlemine)