Avatud Ruum "PKI kui hea õppe- ja töökeskkond" 05.02.07

5. veebruaril 2007 kohtusid KÜSi abiga EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi (PKI) tudengid, õppejõud, teadurid ja juhtkonna esindajad, et arutada instituudi probleemide üle ja genereerida mõtteid, kuidas muuta PKi heaks õpi- ja töökeskkonnaks. Kohal oli 33 inimest (nimekiri Ürituste alamlehel).

Ülikool tööandjana / Õppimotivatsiooni puudumine raha vähesuse tõttu (6)
Tiina Köster, Kairi Maileht
Osalejad: Britta Pärk, Kalev Sepp, Marika Lillemets, Illar Lemetti, Valdo Kuusemets, Evelin Aavik, Maarika Alaru, Elen Peetsmann

- RAHA POLE
- MINA TAHAN TÖÖD! (5)
- töö kogemuse nimel
- vajalik luua praktikakohti (1)


Milline õppetöö vorm muudaks õppetöö tudengile atraktiivseks ja teadmised kergemini omandatavaks (3)
Algataja: Anne Luik
Osalejad: Ingmar Ott, Agne Aruväli, Maarika Alaru, Toomas Kõiv, Elis Tauer, Kai Piirsoo, Karin Kauer

- klassikaline loeng ennast ei õigusta (materjalid peaksid kindlasti ennem käes olema)
- E-õpe
- Otsesem kontakt õppejõuga oluline (2)
- Praktiline osa oluline
- Kirjaliku töö osakaalu suurendada
- Kontrolltööd head (1)
- Luua õppeinfosüsteem


Ideid maastikuarhitektuuri osakonnale (6)
Algataja: Henn Runnel, Piia Ots
Osalejad: Toomas Muru, Kalev Sepp, Peeter Vassiljev, Kadri Kalle, Valdo Kuusemets

- eesti tuutorid – aine põhiselt! (1)
- praktika
- MAN-POWERit on juurde vaja, et arendada .... (2)
- Projekte rohkem enne lõputööd
- Maastikuarhitektuuri seminarid – kursuse JUHENDAJA / SUUNAJA (1)
- Eriala / kursuse / semestri juhendaja
- Nö. Töövõtu leping õppejõu-tudengi vahel (1)
- Paindlik õppekava
- Individuaalne õppekava (1)
- 30%
- Ainete ülekandmine
- INFO ja võimaluste tutvustamine
- Erialaseminarid
- Kohustuste kaudu tudengeid suunata
- Tudengifirma
- EMÜS / spin off (tudengiprojektid)
- Ajakava kuupäevadega paika
- Ainete nimetused
- Lõputöö juhend
- Osakonna blog (1) / ClassFronter’it kasutatakse Norras
- Kodulehekülje reklaam
- Kalender
- Kuuplaan
- Tudengipalk


Teaduse integreerimine õppetöösse (9)
Algataja: Tiina Köster
Osalejad: Karin Kauer, Tiiu Kull, Ingmar Ott, Marika Lillemets, Valdo Kuusemets

- Õpetab inimene, kes tegeleb mingi teema uurimisega.
- Teadusteemade ja nende täitjate tutvustamine teadustöö metodoloogias. Kas selline tutvustus võiks olla juba bakalaureuse astmes? (6)
- Katse pool - aga teoreetiline pool on nõrk
- Maastikuhooldajate teema lai – tahaks osaleda konkreetsetes projektides (3)
- Info liikumine teadusest üliõpilasele
- Teha üleinstituudiline tutvustus
- Selgitada tudengile mis tegevused ja kui palju aega võtab, et lõputööni jõuda
- Ei ole piisavalt valikut teemade osas
- Teaduslik inglise keel! Erialaline rahvusvahelistel kurustel osalemine
- Bakatöö – referatiivne
- Kas teadur peab üldse juhendama?


Praktilise õppe osakaal/Milliseid pädevusi peab andma ülikool? (12)
Algatajad: Sirli Pehme, Kalev Sepp
Osalejad: Elen Peetsmann, Kadri Kalle, Toomas Muru, Piia Ots

- Peaks olema ülikooliväline erialapraktika nii bakalaureuse- kui magistriastmes (2)
- Praktilise õppe osakaal ei tohi väheneda! Pigem veel suurem. (5)
- Praktiline õpe -> erialapraktika väljaspool ülikooli, projektained - kõik tegevused, mis arendavad ja kinnistavad erialaseid oskusi. (4)
- Filmid koos aruteluga
- Kool võiks rohkem kaasata üliõpilasi erinevatesse projektidesse (üliõpilased võiksid rohkem initsiatiivi üles näidata, koolis inimesi vähe korraldamaks)
- Ekskursioonid
- Integreerida praktikat rohkem õppeaasta sisse, mitte vaid suvesemestril (vahetult pärast aine toimumist). (1)
- Seminarid, kohustuslik lugemine?


PKI kui parim õpikeskkond. Milline on motiveeriv töökeskkond õppimiseks ja kes peab mida looma? (14)
Algatajad: Illar Lemetti, Toomas Muru
Osalejad: Kadri Kalle, Evelin Aavik, Are Selge, Lea Tuvikene

- Õppejõud <-> tudeng
- Vastastikune lugupidav suhtumine (sõbralikkus suhtlemisel)
- „avatud ruumis” suhtlemisel (2)
- Kaasatus
- Tugev erialaline (praktiline) kompetents
- Rakendatus/kaasatus – praktikaga seotud ülesannete andmine esimesel võimalusel
- Aktiivsem EMÜ/PKI tutvustamine üliõpilastele
- Üliõpilaste tihedam seotus teadustööga (1)
- Pidev selgitamine, et liigume teaduspõhise ühiskonna poole
- Võimalus spetsialiseeruda
- Füüsiline keskkond piirab vähem kui muud tingimused ja õppetöö kvaliteet
- Sülearvuti kasutamise võimalused on olulised. Pistikud!!!
- Soft’i kasutamine üliõpilaste arvutites (1)
- Vabade õpperuumide olemasolu „aukude” aja kasutamiseks (3)
- Grupitöö tööruumide kasutamine tunniplaani järgi (suuremad projekt-ained) (4)
- Tühjad „augud” tunniplaanis annavad vale vihje – parem on organiseeritus (nt tunniplaanis bakalaureusetöö tegemise aeg ja juhendajate kättesaadavus)
- Avaliku wifi läbilaske võimalus, peab olema suurem – töökindlus suurem (1)
- Avalike arvutite suurem kättesaadavus (a’la metsamaja 2A korpuses)
- Soojal ajal väljas olemise võimalused (tuulevaikus – vari)
- Tunniplaani info – kiire, tõene ja aus (2)


Üritus/ettevõtmine, mis seoks erinevate PKI erialade üliõpilasi. PKI peokultuur. (15)
Algataja: Are Selge, Piia Ots
Osalejad: Kadri Kalle, Marika Lillemets, Elen Peetsmann, Evelin Aavik, Tiiu Kull, Illar Lemetti, Sirli Pehme.

- Üliõpilaste + õppejõudude suhted: teadusteema valik, kaasatus. EMÜ sisene Tegijalt Tudengile
- Erialad: KK, PM – 2, LT + RH = 5
- Kursuste vaheline võistlus:
- väitlused/kõnevõistlused
- mälumäng
- mälumäng, kus ühe võistkonna liikmed on erinevatelt erialadelt (peaauhind preemiareis – pärast jaanipäeva, 3 päeva) (6)
- PKI suvepäevad – augusti II pool (2)
- Talgud Rõhul (reedeti), Pollis
- EMÜ Üliõpilasselts
-KÜSist Elen ja Marika vastutavad mälumängu toimumise ja võistlejate osavõtu eest!
o 10 võistkonda (5 liiget)
o Märtsi lõpp – aprill, nt 3 vooru
o Reis juuni lõpus
o Küsimused õppejõududelt
o Mängu formaat võimalikult mitmekesine ja huvitav
- 3 PKI rahastatud pidu õppeaasta jooksul + ruumid (nagu EPA-klubi vanasti oli) (7)


Infoliikumine/tunniplaan (20)
Algatajad: Marika Lillemets, Piia Ots, Henn Runnel, Britta Pärk
Osalejad: Elen Peetsmann, Sirli Pehme, Kalev Sepp, Tiiu Luiga, Maiki Marjak, Monika Suskevicš, Sirje Vilbaste, Valdo Kuusemets, Tiiu Kull, Henn Runnel, Piia Ots

- Instituudil spetsiaalne töötaja, kes omaks ja jagaks infot õppetöö jm kohta (1)
- Korralikud ainepassid (raamatukogus, õppekorraldusspetsialistil)/märksõnad loengutele (9)
o Tunniplaanis õppejõu nimi ja kontakt! Semestri alguses on see metoodiku käes
- Õppejõud peab andma õppeprogrammi I loengul (kuupäevad ja loengute kavad, eksamite ajad) (1)
- Õppeainete mahud üle vaadata, et 1AP=1AP
- Tunniplaani sees grupitöö aeg!
- Tsükliõppe ühildamine tunniplaaniga (just magistris)
- Õppetoetus magistri esimesel semestril (7)
- Sarnased kursusemailid
- PKI kodulehekülg peaks infot kajastama (tunniplaanid, õppejõudude kontaktandmed) (2)
- Tuutoril alguses (I kursus) oluline osa
- ÕISiga tuleb ka igale tudengile emu.ee maili aadress
o Infotund/koolitus
- E-õpe
- Õppeaine kirjeldus ei vasta programmile
- Maastike listis info (samas kõike ei saa sinna saata)
- Dekanaadis (kursuste, õppejõudude) mailid seina peal nähtavaks!
- Õppejõudude vastuvõtuajad!!!
- Teadusartiklite kättesaadavus! Password!


Kuidas reklaamida meie erialasid? (gümnasistid, kutsehariduse noored) (7)
Algataja: Are Selge
Osalejad: Kadri Kalle, Kalev Sepp, Maarika Alaru, Britta Pärk, Elen Peetsmann

- Küsitleda tudengeid, lõpetajaid, mis neile meeldis ja kasutada seda infot reklaamiks.
- ISE TULEB HUVITAV OLLA, keskenduda ei tohi reklaamile (tuleb ka OLLA, mitte ainult PAISTA) (1)
- Tudengil peab olema eneseteostusvõimalus PKI-s! (3)
- „rändtsirkus” (1)
- tuntud inimesed
- Teeviit
- Tegijalt Tudengile esmakursuslastele
- Õppekava lahtikirjutus: (2)
o Erialapädevus
o Üldpädevus
-> et oleks selge pilt, mida õpid
- koduleht igal instituudil ja ERIALAL!
- kus lõpetajad töötavad – internetis nähtav
- voldikud


Kellest võib saada PKI üliõpilasele vaimne juht ja innustaja (teaduses ja teaduspõhises ettevõtluses) (18)
Algataja: Tõnu Mõistus
Osalejad: Kadri Kalle, Valdo Kuusemets, Are Selge, Marika Lillemets, Elen Peetsmann, Maiki Marjak, Tuuli Luiga, Maarika Alaru

- juhi asemel VAIMNE EESKUJU, kelle kaudu saada motivatsiooni (tahe/motivatsioon, tegu/missioon, nägu/visioon saab sul olema)
- ühe inimese asemel võib olla ka hea vaimne keskkond (1)
- keskkonna tekkimiseks on vaja MISSIOONIGA INIMESI (3)
- kuidas saada ja hoida PKI missiooniga inimesi, võib-olla on nad juba olemas. Need on laeva kaptenid. (1)
- praegu on sisemine konkurss (mõõdukas häiritus) ära kadunud vaimsete eeskujude osas – meil pole TARVIS eriti PINGUTADA
- igas erialas peab olema tunnustatud (vabariigi esimese kolme hulgas) VAIMNE LIIDER (8)
- kursuse juhendaja on jäänud ainult PABERILE, see roll ei toimi praegu.
- Juhendaja on vahendaja üliõpilasele VAIMSE KESKKONNAGA (akadeemiline õhkkond) (1)
- Juhtkonna ja õppejõudude motiveeritus on vaimse keskkonna käivitamisel SÄDEMEKS.
- Kolme aastane õppetsükkel pärsib vaimse keskkonnaga liitumist (VIIS AASTAT TAASTADA!), kolme aastases tsüklis jätavad ka professorid pooled teemad vahele, sest AEGA POLE.
- Põhiline innustaja on hea töökoht peale lõpetamist.

- Vaja teha!!
o liidritele tuleb anda oma rolliks ROHKEM AEGA! (1)
o tuleb tõsta ja toetada ambitsioonikust (1)
o üliõpilaste ja õppejõudude OTSEST KONTAKTI VÕIMALUST tuleb suurendada (ROHKEM AEGA!)
o instituudi juhtkond peab ette nägema, kuidas tekkivad MUSTAD AUGUD TÄITA enne katastroofi: leida võimalikud professorid-eestvedajad (2)


Kuidas hinnata õppejõudu? (2)
Algataja: Are Selge
Osalejad: Ingmar Ott, Toomas Kõiv, Elis Taur, Agne Aruväli, Tuuli Luiga, Maiki Marjak, Maarika Alaru

- õppejõudu hindab ÜLIÕPILANE
- toimiv infoliikumise skeem (ÕISi rakendamine -> õppedirektorile -> met. komisjon)
- kriteeriumid õppejõule:
o erialapädevus
o pedagoogiline pool -> kursused (kohustuslik?)
- (õppemetoodika nõukogu)
- MET. KOMISJON -> korraldab õppejõu töö hindamise, avalik loeng -> (2)


Mis tingimustel on PKI üliõpilane huvitatud rakendusteadlaseks ettevalmistusest ja vajadusel minema rakendusteadusest ETTEVÕTJAKS? (6)
Algataja: Tõnu Mõistus
Osalejad: Illar Lemetti, Kadri Kalle, Are Kikas, Britta Pärk, Elen Peetsmann, Marika Lillemets

- valida on kas teadlane või teaduses ettevõtja (teaduspõhine tootmine)
- võib ka konkureerida: mõni aeg teaduses, siis ettevõtluses
- ülikooliga seotus mistahes vormis on LAHE! (Illar)
- peab olema pakkumist ja NÕUDLUST
- üliõpilane: sisemine motivatsioon
- ülikool: nõudlus tuleb tekitada
- üliõpilastel pole tunnet, et ülikool neid TEADUSESSE vajab
- üliõpilaste valmisolek ülikooli tööle tulla on suurem kui ülikool neid kutsub (2)
- individuaalne lähenemine üliõpilastele on TÄHTIS
- ülikoolis on puudulik personalipoliitika JÄRELKASVU SAAMISEKS (2)
- spetsialiseerumine ja doktorikraad tagavad igal juhul toimetuleku ka ETTEVÕTLUSES
- eesmärk:
1) seotus ülikooliga (kogu karjäär ei pea olema seotud ülikooliga)
2) toimetulek kaasaegses ettevõtluses
3) ülikoolis töötamine

Mida vaja teha ehk tähelepanu alla võtta, et eelnev TEOSTADA?
- Üldine keskkonda ülikoolis muuta rohkem ettevõtlusega seotuks
- Suhtumist tuleb MUUTA üliõpilastesse
- Ülikooli vaimsed liidrid leida nendesse teadusvaldkondadesse, kus PKI teadustase peab olema NR 1 EESTIS
- Õppejõududele kohustus märgata/leida üliõpilasi, kes huvitatud teadusest ja teaduspõhisest ettevõtlusest (õppejõud on kuritegelikult loiud oma teemade tutvustamisel ja ettepanekute tegemisel üliõpilaste kaasamisel)
- Tuleb anda üliõpilasele valida kas (minna) võtta: (2)
a) teadus praktikum või
b) ettevõtluse praktika
mõlemat kolme aastaga ei jõua